Алтын курамдуу рудаларды жана концентраттарды ишке ашыруудан түшүүчү салыктын наркын көбөйтүү боюнча маалымат.

 

Бүгүнкү күндө алтын курамдуу рудаларды жана концентраттарды алып чыгуучу компаниялар Кытайга, Казахстанга жана Туркияга чийки зат товарларын ташууда. Азыркы учурда алтын курамдуу рудаларды жана концентраттарды алып чыгуу өлкөнүн аймагында чийки зат товарларын кайра иштеп чыгарууну өбөлгөлөөгө ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкын алтын менен кандай камыздаса, ошондой эле зергер тармагындагы ишкерлерди алтын менен камсыздоого мүмкүндүк жаратпайт.

Пайда болгон алтын курамдуу чийки зат товарын алып чыгуу көйгөйүн чечүү максатында КР ӨЭЖП МК менен КР ЭМ биргеликте КР СК 221-1б. каралган кирешеге башкача айтканда, алтын курамдуу руданы жана концентратты ишке ашырууда салыкты 3% көбөйтүү.

Ушул чараны киргизүү кайра иштетүүчү ишканаларды куруу үчүн демилге жаратууга мүмкүндүк берет, бул менен жаңы жумуш орундары камсыз болот. Андан тышкары, алтын, жез же мышьяк курамдуу рудаларды жана концентраттарды кайра иштете алган иштеп чыгаруучу ишканалар пайда болбосо, салыкты көбөйтүү дагы алып чыгылган алтын курамдуу рудаларды жана концентраттарды кайра иштеткенден кийин кайтарууга мүмкүндүк түзөт.

Сунушталган механизм өндүрүмдүн түрлөрүнөн башкача айтканда, «алтын эритме жана аффинаждалган алтын» жана «алтын курамдуу руда жанаалтын куруамдуу концентраттан» түшкөн кирешеге салыктын наркынын бөлүнүүсү чагылдырылат.

Бирок, алтын эритме жана аффинаждалган алтынга салыктын наркы өзгөрүүсүз калат, алтын курамдуу руда жана алтын курамдуу концентратка болсо нарк 3% көбөйөт.

«Алтын курамдуу руда жана алтын курамдуу концентрат» ишке ашырылуусу же алып чыгуусу Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары болгон учурда, белгиленген салык жогорулайт.

Андан тышкары, алтын курамдуу руда жанаалтын куруамдуу концентратка бааны төмөндөтүүгө жана салыктар боюнча төлөмдү төмөндөтүүгө байланышкан тобокелдиктерди алдын алуу үчүн мыйзамдык долбоор менен алтынга болгон дүйнөлүк баасынан келип чыккан салыктын өлчөмүн эсептөө сунушталган.